คณะกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดที่ 4 )

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วาระการดำรงตำแหน่ง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ดร. อุทิศ ขาวเธียร

นายกสภาวิทาลัย

 

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                   18                                 

                   ดร. จีราวรรณ บุญเพิ่ม              นายรัชทิน ศยามานนท์                นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช

                         อุปนายกสภาวิทยาลัย    กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                 

                 รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา                ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร               รศ. ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช     

             กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     
                                       

             ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์         ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช             ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล

                 กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                       

     ผศ. พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช               ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน              รศ. ดร. ศักดิ์ กองสุวรรณ

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

     (อธิการบดี)                              (คณาจารย์ประจำ)                        (คณาจารย์ประจำ)

      นางสิริวรรณ์  รัตนราษี

      เลขานุการสภาวิทยาลัย